۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 30 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
افزايش سقف مدت خدمت ايثارگران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي بر اساس بخشنامه مدير كل حوزه وزارتي، ايثارگران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي كه از امتياز يك مقطع بالاتر برخوردار هستند، مي توانند تا سي و پنج سال خدمت نمايند... افزايش سقف مدت خدمت ايثارگران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي 1398/08/22 ادامه ...
اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها از شمول حداكثر حقوق و مزاياي سال 98 مستثني مي باشند. بر اساس ابلاغ مدير كل حوزه وزارتي با اضافه شدن تبصره بند 5 ،اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها از شمول حداكثر حقوق و مزاياي مستمر سال 98 مستثني مي باشند ... اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها از شمول حداكثر حقوق و مزاياي سال 98 مستثني مي باشند. 1398/08/18 ادامه ...
اجراي مرحله اول فرايند ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان در سال 98 پيرو اطلاع رساني قبلي دستورالعمل ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان در سال 98، لزوم پياده سازي مرحله اول (تكميل شرح وظايف اختصاصي) تا حداكثر مهلت زماني 30 ام آبانماه به شرح ذيل ابلاغ گرديد ... اجراي مرحله اول فرايند ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان در سال 98 1398/08/18 ادامه ...
پيرو بخشنامه سرپرست اداره كل منابع انساني وزارت متبوع استفاده از كسري خدمت جهت پيام آوران بهداشت تنها با تحقق شرايط زير با اتمام خدمت موافقت مي گردد... شرايط استفاده از كسر خدمت پيام آوران بهداشت ابلاغ گرديد. فوري و مهم شرايط استفاده از گواهي كسر خدمت پيام آوران بهداشت ابلاغ گرديد 1398/08/08 ادامه ...
پيرو بخشنامه معاون محترم توسعه وزارت متبوع و با عنايت به پيگري ديوان محاسبات كشور، بند تفاوت تطبيق از احكام كارگزيني كاركنان استخدام شده بعد از 1388/1/1، از تاريخ يكم آذرماه 98 حذف خواهد گرديد. اجراي رأي ديوان عدالت اداري در خصوص قطع تفاوت تطبيق از احكام كارگزيني كاركنان استخدام شده بعد از 1388/1/1، از تاريخ يكم آذرماه 98 اجراي رأي ديوان عدالت اداري در خصوص قطع تفاوت تطبيق از احكام كارگزيني از تاريخ يكم آذرماه 98 1398/08/08 ادامه ...
پس از مصوبه اخير هيأت وزيران (به استناد قانون تقسيمات كشوري)انجام امور طرح خدمت نيروي انساني بخش خفر بصورت مجزا براي شهرستان خفر به شرح ذيل ميسرگرديده است انجام امور طرح خدمت نيروي انساني بخش خفر بصورت مجزا پس از تبديل شدن به شهرستان خفر ... پس از مصوبه اخير هيأت وزيران انجام امورطرح نيروي انساني بصورت مجزا براي شهرستان خفر به شرح ذيل ميسرگرديده است 1398/08/06 ادامه ...
رفع ابهامات در خصوص اجراي دستورالعمل " تغيير عنوان شغل و اعمال مدرك تحصيلي دانشگاهي كاركنان قرارداد كار معين" پاسخ ابهامات در خصوص اجراي دستورالعمل " تغيير عنوان شغل و اعمال مدرك تحصيلي دانشگاهي كاركنان قرارداد كار معين" با بخشنامه مدير كل منابع انساني وزارت متبوع به شرح ذيل برطرف گرديد.. رفع ابهامات در خصوص اجراي دستورالعمل " تغيير عنوان شغل و اعمال مدرك تحصيلي دانشگاهي كاركنان قرارداد كار معين" 1398/07/15 ادامه ...
تغيير در نحوه محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان غير هيأت علمي در سال 98 به استناد بخشنامه مدير كل منابع انساني وزارت متبوع و پيوست جوابيه آن به شماره 249615 مورخ 98/5/11 از سازمان اداري و استخدامي كشور، تغيير در نحوه محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان در سال 98 به شرح ذيل ابلاغ گرديد ... تغيير در نحوه محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان غير هيأت علمي 1398/07/06 ادامه ...
ابلاغ دستورالعمل جديد ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان درسال 1398 توسط معاون محترم توسعه مديريت وزارت متبوع پيرو بخشنامه وزارت متبوع دستورالعمل جديد ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان با اعمال تغييراتي مثبت به شرح ذيل ابلاغ گرديد.. ابلاغ دستورالعمل جديد ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان درسال 1398 توسط معاون توسعه مديريت وزارت متبوع 1398/06/03 ادامه ...
امتياز فوق العاده ايثارگري جهت رزمندگان داراي كمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه اصلاح گرديد بخشنامه پرداخت فوق العاده ايثارگري جهت بهره مندي رزمندگان داراي كمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه با افزودن يك رديف به جدول ايثارگران به شرح ذيل اصلاح گرديد... (لازم به ذكر مي باشد كه اين بخشنامه مشمول كارمندان رسمي و پيماني داراي سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه بين 45 روز تا 3 ماه و يا سابقه خدمت سربازي در جبهه بين 60 روز تا 4 ماه مي باشد) هرمندي رزمندگان داراي كمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه اصلاح گرديد 1398/05/22 ادامه ...
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص فوق العاده ويژه ماده 54 آيين نامه اداري استخدامي رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص فوق العاده ويژه ماده 54 آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيأت علمي/ ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري به شرح ذيل صادر گرديده است.. رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص فوق العاده ويژه ماده 54 آيين نامه اداري استخدامي 1398/05/12 ادامه ...
اصلاحيه دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي ابلاغي سال 98 به تصويب رسيد.. با مصوبه هيات امناء دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي ابلاغي سال 98، به منظور استخدام و بكارگيري نيروي انساني بصورت پيماني، رسمي و قرارداد كار معين به شرح ذيل اصلاح گرديد.. دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي در سال 98 به منظور استخدام و بكارگيري نيروي انساني بصورت پيماني، رسمي و قرارداد كار معين ابلاغ گرديد 1398/04/30 ادامه ...
تصويب دستورالعمل تغييرعنوان شغلي و اعمال مدرك تحصيلي كاركنان قرارداد كارمعين با تصويب دستورالعمل تغييرعنوان شغلي و اعمال مدرك تحصيلي كاركنان قرارداد كارمعين در هيئت امناء دانشگاه ، مفاد دستورالعمل مزبور به شرح ذيل ابلاغ گرديد... با تصويب دستورالعمل تغييرعنوان شغلي و اعمال مدرك تحصيلي كاركنان قرارداد كارمعين در هيئت امناء دانشگاه ، مفاد دستورالعمل مزبور به شرح ذيل ابلاغ گرديد... 1398/04/15 ادامه ...
ابلاغ حقوق و مزاياي پيام آوران بهداشت در سال 1398 بر اساس بخشنامه مدير كل منابع انساني وزارت متبوع، نحوه پرداخت حقوق و مزاياي پيام آوران بهداشت (كاركنان وظيفه) جهت اجرا از تاريخ 98/1/1 بشرح ذيل ابلاغ گرديد... ابلاغ حقوق و مزاياي پيام آوران بهداشت در سال 1398 1398/04/05 ادامه ...
اجراي امتياز مقطع تحصيلي بالاتر جهت رزمندگان بر اساس بخشنامه اجرايي بند ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، بهره مندي رزمندگان از معافيت پرداخت ماليات و امتياز مقطع تحصيلي بالاتر به شرح ذيل ابلاغ گرديد.. اجراي امتياز مقطع تحصيلي بالاتر جهت رزمندگان 1398/04/04 ادامه ...
بخشنامه افزايش ضريب حقوق كاركنان قراردادي در سال98 افزايش ميزان حقوق پايه، بن و خوارو بار، حق مسكن، مبلغ عائله مندي و اولاد كاركنان قراردادي در سال 98 توسط وزير محترم بهداشت ابلاغ گرديد بخشنامه افزايش ضريب حقوق كاركنان قراردادي سال98 1398/03/12 ادامه ...
تمديد مهلت سه 3 روزه ارزشيابي عملكرد سال 97 مديران و كارمندان بر اساس اطلاعيه دفتر مديريت منابع انساني، با توجه اينكه تعدادي از همكاران موفق به تكميل فرم ارزشيابي عملكرد در بازه زماني مشخص نگرديده اند، با كسب نظر مساعد مهلت 3 روزه دسترسي جهت ثبت اوليه و يا ويرايش اطلاعات فرم آنلاين ارزشيابي از روز دوشنبه مورخ 23 ارديبهشت لغايت روز چهارشنبه مورخ 25 ارديبهشت فراهم گرديد، لذا خواهشمند است پيگيري لازم در اين خصوص بعمل آورند... تمديد مهلت سه روزه ارزشيابي عملكرد سال 97 مديران و كارمندان 1398/02/22 ادامه ...
ابلاغ ضريب حقوقي سال 1398 توسط مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي بر اساس ابلاغ مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي درخصوص ضريب حقوقي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و شاغلين مشمول ق.م .خ.ك براي سال 98 به شرح زير حضورتان اعلام مي گردد.. ابلاغ مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي درخصوص ضريب حقوقي سال 98 1398/02/07 ادامه ...
اطلاع رساني زمان شروع ارزشيابي عملكرد كاركنان و مديران دانشگاه سال 1397 بر اساس اطلاعيه دفتر مديريت منابع انساني دانشگاه، بدينوسيله تاريخ دقيق شروع دسترسي مطابق برنامه زمانبندي شده از مورخ 1398/1/24 لغايت 1398/2/13 از طريق لينك سامانه كارمندان و به شرح ذيل حضورتان اعلام مي گردد اطلاع رساني زمان شروع ارزشيابي عملكرد كاركنان و مديران دانشگاه سال 1397 1398/01/21 ادامه ...
اطلاع رساني زمان ارزشيابي عملكرد كاركنان و مديران دانشگاه سال 1397 بر اساس اطلاعيه دفتر مديريت منابع انساني دانشگاه، زمان دسترسي كليه پرسنل مشمول ارزشيابي از فروردين ماه تا ارديبهشت ماه 1398 اعلام مي گردد؛ قابل ذكر است تاريخ دقيق شروع دوره ارزشيابي سال 97 متعاقبا اطلاع رساني مي گردد. به شرح موارد ذيل توجه فرمائيد.... بر اساس اطلاعيه دفتر مديريت منابع انساني دانشگاه، زمان دسترسي كليه پرسنل مشمول ارزشيابي فروردين ماه 1398 مي باشد؛ به شرح موارد ذيل .... 1397/12/21 ادامه ...
در خصوص اعمال مدرك تحصيلي و تغيير عنوان كارمندان قراردادي دانشگاه... نامه مدير كل منابع انساني وزارت متبوع درخصوص اعمال مدرك تحصيلي و تغيير عنوان كارمندان قراردادي دانشگاه، جهت اطلاع از پيگيري هاي صورت گرفته ... (قابل توجه كارمندان قراردادي) موضوع اعمال مدرك و تغيير عنوان كارمندان قراردادي دانشگاه در دستور كار مشترك دور دوم هيات امناء سال جاري قرار گرفت. 1397/11/23 ادامه ...
شرايط تداوم طرح در رشته هاي گروه پرستاري اعلام گرديد... مدير كل منابع انساني وزارت متبوع اعلام كرد، تداوم طرح فقط براي رشته هاي گروه پرستاري (پرستاري، اتاق عمل، هوشبري و فوريت هاي پزشكي)در تعدادي زيادي از دانشگاه ها با شرايط زير امكانپذير مي باشد.. معاونت پرستاري وزارت متبوع اعلام كرد، تداوم طرح فقط در رشته هاي گروه پرستاري و شش دانشگاه كشور به شرح پيوست امكانپذير مي باشد.. 1397/11/15 ادامه ...
عدم امكان انجام ارزيابي عملكرد سالهاي گذشته مديران و كاركنان ... بر اساس بخشنامه مدير كل منابع انساني وزارت متبوع؛ تكميل فرم هاي ارزشيابي عملكرد سالهاي گذشته براي افرادي كه به هر دليلي فرم ارزيابي عملكرد خود را در موعد مقرر تكميل ننموده اند، امكانپذير نمي باشد... بر اساس بخشنامه مدير كل منابع انساني وزارت متبوع؛ تكميل فرم هاي ارزشيابي عملكرد سالهاي گذشته براي افرادي كه به هر دليلي فرم خود را در موعد مقرر تكميل ننموده اند، امكانپذير نمي باشد... 1397/11/15 ادامه ...
دستورالعمل اجرايي بهينه سازي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ابلاغ گرديد.. پيرو بخشنامه بهينه سازي اجراي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، دستورالعمل شفاف سازي مفاد بخشنامه مذكور ابلاغ گرديد دستورالعمل بخشنامه بهينه سازي اجراي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ابلاغ شد.. 1397/11/13 ادامه ...
احتساب دوران مرخصي بدون حقوق كاركنان مشمول به عنوان سوابق بازنشستگي كشوري (مشمولان خدمات درماني)... اعلام مهلت صندوق بازنشستگي جهت پرداخت كسور بازنشستگي كاركناني كه دوران مرخصي بدون حقوق ايشان در طول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه تاكنون(سال1390 تاكنون)بوده است؛ حداكثر مهلت تا پايان اسفند ماه سال جاري... جهت اطلاع از جزئيات به بخشنامه مراجعه كنيد مدير صندوق بازنشستگي استان فارس : اعلام مهلت صندوق بازنشستگي جهت پرداخت كسور بازنشستگي به كاركناني كه دوران مرخصي بدون حقوق ايشان در طول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه تاكنون(سال1390 تاكنون)بوده است؛ حداكثر پايان اسفند امسال.. 1397/11/09 ادامه ...
اصلاح قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان بخشنامه اصلاح قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان توسط سازمان اداري و استخدامي كشور به شرح پيوست ابلاغ گرديد.. قانون اصلاح قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان توسط سازمان اداري و استخدامي كشور به شرح پيوست ابلاغ گرديد.. 1397/10/18 ادامه ...
افزايش ضرايب پيام آوران بهداشت سال 97 ابلاغيه جديد معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح دستورالعمل حقوق و مزاياي پيام آوران بهداشت در سال 1397 به شرح پيوست ابلاغ گرديد... ابلاغيه معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح دستورالعمل حقوق و مزاياي پيام آوران بهداشت در سال 1397 به شرح پيوست توسط مدير كل دفتر منابع انساني وزارت متبوع ابلاغ گرديد. 1397/10/15 ادامه ...
بهينه سازي اجراي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفيت قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و با توجه به وجود مناطق گوناگون در كشور كه داراي سطوح متفاوت نياز به مشمولين قانون مذكور هستند، بدينوسيله موارد زير جهت اجرا ابلاغ گرديد: به منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفيت قانون خدمت پزشكان و يراپزشكان و با توجه به وجود مناطق گوناگون در كشور كه داراي سطوح متفاوت نيازبه مشمولين قانون مذكور هستند، بدينوسيله مواردي به شرح پيوست جهت اجرا ابلاغ گرديد: لغو بخشنامه هاي طرح موقت، عدم اعمال ضرايب منطقه و تمديد طرح.. 1397/10/15 ادامه ...
انتخاب صندوق بازنشستگي صندوق تامين اجتماعي بهتر است يا صندوق بازنشستگي كشوري؟... صندوق تامين اجتماعي بهتر است يا صندوق بازنشستگي كشوري : پرسشي كه ذهن بسياري از همكاران را به خود مشغول كرده است ارجح بودن كدام يك از صندوق هاي بازنشستگي است . يقينا نمي توان پاسخ قاطعي به پرسش فوق داد اما مي توان تفاوت هاي دو صندوق را در دريافت ها و پرداخت ها و توان مالي صندوق ها بيان نمود .. 1397/10/11 ادامه ...
ضريب حقوقي سال 1397 ضريب حقوقي سال 1397 توسط هيأت وزيران تصويب گرديد.. هيأت وزيران ضريب حقوقي سال 1397 را تصويب كرد (به شرح پيوست) 1397/04/25 ادامه ...
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal