۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 70 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان مشمول قانون کارمصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان مشمول قانون کار از ابتدای سال 1400 توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت ابلاغ گردید..مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان مشمول قانون کار1400/03/18 ادامه ...
همسان سازی و افزایش ضریب حقوقی سال 1400 کارکنان قرارداد کار معینبخشنامه - شیوه نامه همسان سازی و افزایش ضریب حقوقی سال 1400 کارکنان قرارداد کار معین توسط معاون محترم توسعه مدیریت وزارت ابلاغ گردید..همسان سازی و افزایش ضریب حقوقی سال 1400 کارکنان قرارداد کار معین1400/03/18 ادامه ...
تعیین ضرایب حقوق کارکنان در سال 1400بخشنامه- تعیین ضرایب حقوق کارکنان در سال 1400 به شرح تصویب نامه ذیل ابلاغ گردید...تعیین ضرایب حقوق کارکنان در سال 14001400/02/25 ادامه ...
بخشنامه افزایش حقوق سال 1400 کارکنان مشاغل کارگریبخشنامه افزایش حقوق سال 1400 کارکنان مشاغل کارگری توسط وزیر محترم ابلاغ گردید ...بخشنامه افزایش حقوق سال 1400 کارکنان مشاغل کارگری1400/02/21 ادامه ...
بخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانیبخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی در سال 1400توسط سازمان اداری استخدامی کشور بشرح ذیل ابلاغ گردیدبخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی1400/01/24 ادامه ...
فرایند تبدیل وضعیت ایثارگراندستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران در قالب فرایندهای ذیل توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع ابلاغ گردید..فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران1399/10/21 ادامه ...
بخشنامه افزایش فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب هیات علمیبخشنامه افزایش ضریب فوق العاده ویژه از تاریخ 99/10/01 و فوق العاده جذب از تاریخ 99/01/01 جهت اعضای هیات علمی به شرح ذیل اعمال گردید..بخشنامه افزایش فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب هیات علمی1399/10/13 ادامه ...
برقراری فوق العاده ویژه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی از تاریخ 99/10/01حکم برقراری فوق العاده ویژه کارکنان غیر هیات علمی ( اعم از رسمی، پیمانی ، طرحی و تبصره 3 و 4)دانشگاه های علوم پزشکی از تاریخ 99/10/01 به شرح ذیل اجرایی گردید...برقراری فوق العاده ویژه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی1399/10/07 ادامه ...
بخشنامه شفاف سازی و رفع ابهامات تطبیق نظام پرداخت کارکنان قراردادی کارمعینشفاف سازی و رفع ابهامات تطبیق نظام پرداخت کارکنان قراردادی کارمعین توسط معاون محترم توسعه وزارت به شرح ذیل ابلاغ گردید...بخشنامه شفاف سازی و رفع ابهامات تطبیق نظام پرداخت کارکنان قراردادی کارمعین1399/09/01 ادامه ...
اطلاعیه تداوم خدمت طرح در رشته های گروه پرستاری بعلاوه علوم آزمایشگاهی و رادیولوژیتداوم خدمت طرح در رشته های گروه پرستاری بعلاوه علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی، تا سقف 30 ماه برای مقطع کارشناسی به بالا و 18 ماه برای مقطع کاردانی توسط معاون توسعه وزارت بشرح ذیل ابلاغ گردید...اطلاعیه تمدید و یا تداوم خدمت طرح در رشته های گروه پرستاری بعلاوه علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی1399/08/05 ادامه ...
نحوه تفکیک خدمات طرح پزشکان وپیراپزشکان و تعهدات ضریب کاجوابیه نحوه تفکیک خدمات طرح پزشکان وپیراپزشکان و تعهدات ضریب کا توسط شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارائه گردید...نحوه تفکیک خدمات طرح پزشکان وپیراپزشکان و تعهدات ضریب کا1399/07/21 ادامه ...
ارزشیابی عملکرد کارکنان سال 99 شروع شداجرای مرحله اول ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در سال 99 توسط معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به شرح ذیل ابلاغ گردیداطلاع رسانی اجرای مرحله اول ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در سال 991399/07/20 ادامه ...
حق عائله مندی پیام آوران بهداشت افزایش یافتاصلاحیه حق عائله مندی پیام آوران بهداشت توسط معاون محترم توسعه وزارت متبوع ابلاغ گردید...حق عائله مندی پیام آوران بهداشت افزایش یافت1399/07/12 ادامه ...
قطع تفاوت تطبیق بر اساس رای دیوانبخشنامه قطع تفاوت تطبیق بر اساس رای دیوان به کلیه دانشگاهها و سازمانهای وابسته به شرح ذیل ابلاغ گردید...قطع تفاوت تطبیق بر اساس رای دیوان1399/06/26 ادامه ...
ادامه اشتراک بازخرید خدمت، مستعفی، اخراجی، انتقالی و بدون حقوق در صندوق بازنشستگی کشوریبخشنامه ادامه اشتراک بازخرید خدمت، مستعفی، اخراجی، انتقالی و بدون حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت بشرح ذیل ابلاغ شد..بخشنامه ادامه اشتراک بازخرید خدمت، مستعفی، اخراجی، انتقالی و بدون حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری1399/06/22 ادامه ...
افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان قراردادی مشاغل کارگریبخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان قراردادی مشاغل کارگری توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت به شرح ذیل ابلاغ شدافزایش کمک هزینه مسکن کارکنان قراردادی مشاغل کارگری1399/06/18 ادامه ...
بخشنامه معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان، رزمندگان از پرداخت ما به التفات سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوقدستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور(موضوع بخشنامه بخشنامه معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان، رزمندگان از پرداخت ما به التفات سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق) به شرح ذیل ابلاغ گردید..بخشنامه معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان، رزمندگان از پرداخت ما به التفات سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق1399/04/31 ادامه ...
بخشنامه ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجراییبخشنامه ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی توسط رئیس سازمان اداری استخدامی به شرح ذیل ارائه گردید..بخشنامه ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی - مجید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی1399/04/23 ادامه ...
بخشنامه ضریب حقوقی کارکنان قرارداد کارگری- تبصره 1 ماده 32 در سال 1399بخشنامه ضریب حقوقی کارکنان قرارداد کارگری- تبصره 1 ماده 32 در سال 1399 توسط وزیر محترم به شرح ذیل ابلاغ گردید..بخشنامه ضریب حقوقی کارکنان قرارداد کارگری- تبصره 1 ماده 32 در سال 13991399/04/17 ادامه ...
دستورالعمل اجرایی نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کارمعینبخشنامه دستورالعمل اجرایی نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کارمعین توسط معاون محترم توسعه وزارت متبوع به شرح ذیل ابلاغ گردید..دستورالعمل اجرایی نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کارمعین1399/04/17 ادامه ...
قطع فوق العاده سختی شرایط کار مشاغل حراست، گزینش و تخلفات اداریبخشنامه قطع فوق العاده سختی شرایط کار مشاغل حراست، گزینش و تخلفات اداری توسط معاون توسعه وزارت بهداشت به شرح ذیل ابلاغ گردید..قطع فوق العاده سختی شرایط کار مشاغل حراست، گزینش و تخلفات اداری1399/04/07 ادامه ...
اصلاحیه برخی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوریاصلاحیه برخی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردید..اصلاحیه برخی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری1399/04/02 ادامه ...
بخشنامه ابلاغ حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در سال 1399بخشنامه ابلاغ حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در سال 1399 توسط معاون محترم توسعه وزارت متبوع به شرح ذیل ارائه گردید..بخشنامه ابلاغ حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در سال 13991399/04/01 ادامه ...
اطلاع رسانی زمان شروع تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان طی سال 1398اطلاع رسانی زمان شروع تکمیل و ثبت امتیاز فرم ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان طی سال 1398 توسط معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به شرح ذیل ابلاغ گردید...اطلاع رسانی زمان شروع تکمیل و ثبت امتیاز فرم ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان طی سال 13981399/03/10 ادامه ...
رای شماره 257 دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب سه چهارم خدمت نظام وظیفه در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانهرای شماره 257 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب سه چهارم خدمت نظام وظیفه کارکنان در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع به شرح ذیل ابلاغ گردید...رای شماره 257 دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب سه چهارم خدمت نظام وظیفه در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه1399/02/31 ادامه ...
ابلاغ معاون حقوقی وزارت متبوع در ارتباط با اجرای رای 4 ماه از مرخصی زایمانابلاغ نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع در ارتباط با اجرای رای دیوان عدالت اداری به منظور عدم احتساب 4 ماه از مرخصی زایمان به عنوان دوره تعهد خدمت به شرح ذیل به اطلاع می رسد...نامه معاون حقوقی وزارت متبوع در ارتباط با نحوه اجرای رای مرخصی زایمان 4 ماه1399/02/21 ادامه ...
نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه درمان کارکنان دولت در سال 99نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه درمان کارکنان دولت در سال 99 به شرح ذیل توسط سازمان بیمه سلامت ارسال گردید..نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه درمان کارکنان دولت در سال 991399/02/20 ادامه ...
بخشنامه عدم پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگریبخشنامه عدم پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگری قانون جامع و قانون مدیریت در احکام سال 1399 توسط معاون محترم توسعه مدیریت وزارت متبوع به شرح ذیل ابلاغ گردید..بخشنامه عدم پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگری1399/02/16 ادامه ...
بخشنامه افزایش ضریب حقوقی سال 1399 با جزئیات ابلاغ گردیدبخشنامه افزایش ضریب حقوقی سال 1399 توسط مقام عالی وزارت به پیوست راهنمای نحوه برقراری حقوق و مزایای کارکنان غیر هیأت علمی به شرح ذیل ارائه می گردد..تصویب نامه افزایش ضریب حقوقی سال 1399 با جزئیات ابلاغ گردید1399/02/14 ادامه ...
فرآیند جذب پیام آوران بهداشت در سال 1399در خصوص فرآیند ثبت نام و جذب پیام آوران بهداشت در سال 1399 بخشنامه ذیل توسط معاون محترم توسعه مدیریت وزارت متبوع ابلاغ گردید ...فرآیند چگونگی جذب پیام آوران بهداشت در سال 13991399/01/26 ادامه ...
<<   <  1 2 3  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal