۱۴۰۱ جمعه ۱۵ مهر

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 85 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
بخشنامه کسر خدمت و سربازی نخبگان (پروژه تحقیقاتی)بخشنامه کسر خدمت و سربازی نخبگان (پروژه تحقیقاتی) توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت ابلاغ گردید ...بخشنامه کسر خدمت و سربازی نخبگان (پروژه تحقیقاتی)1401/06/13 ادامه ...
تبدیل وضعیت ایثارگران سال 1401بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران (کارکنان غیر رسمی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) سال 1401 ابلاغ گردید..تبدیل وضعیت ایثارگران سال 14011401/05/09 ادامه ...
بخشنامه افزایش حقوق سال 1401 کارکنان مشاغل کارگریابلاغ بخشنامه افزایش حقوق سال 1401 کارکنان مشاغل کارگری توسط وزیر محترم وزارت به شرح ذیل ارائه گردیدبخشنامه افزایش حقوق سال 1401 کارکنان مشاغل کارگری1401/05/05 ادامه ...
بخشنامه اجرای ماده (27) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتبخشنامه اجرای ماده (27) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص کاهش تعهدات خدمت پزشکان و پیراپزشکان توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع ابلاغ گردید..بخشنامه اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت1401/04/26 ادامه ...
مجموعه قوانین نظام اداری در حوزه سلامتمجموعه قوانین نظام اداری در حوزه سلامت توسط دفتر مدیریت منابع انسانی منتشر گردید..مجموعه قوانین نظام اداری در حوزه سلامت1401/04/04 ادامه ...
دستورالعمل صدور احکام حقوقی پیام آوران در سال 1401بخشنامه- دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا، کسورات بیمه خدمات درمانی و مکمل، هزینه خوراک و پوشاک پیام آوران در سال 1401 توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت ابلاغ گردید..بخشنامه- دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا، کسورات بیمه خدمات درمانی و مکمل، هزینه خوراک و پوشاک پیام آوران در سال 14011401/03/31 ادامه ...
حق بیمه درمان کارکنان دولت درسال 1401حق بیمه درمان کارکنان دولت درسال 1401 توسط مدیر کل بیمه سلامت استان فارس ارائه گردید..حق بیمه درمان کارکنان دولت درسال 14011401/03/11 ادامه ...
ضرایب حقوق کارکنان در سال 1401بخشنامه - تعیین ضرایب حقوق کارکنان در سال 1401 توسط وزیر محترم ابلاغ گردید..بخشنامه - تعیین ضرایب حقوق کارکنان در سال 1401 - وزیر1401/03/04 ادامه ...
اصلاح ضریب حقوق پایه کارکنان وظیفه ماموراصلاح ضریب قابل اجرای حقوق پایه کارکنان وظیفه مامور توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت به شرح ذیل ابلاغ گردید ..اصلاح ضریب حقوق پایه کارکنان وظیفه مامور1401/03/02 ادامه ...
بخشنامه های حق اشعهبخشنامه های حق اشعه ابلاغی وزارت متبوع به شرح ذیل می باشد.بخشنامه های حق اشعه1401/01/27 ادامه ...
شیوه نامه تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگرشیوه نامه مشمولین تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به شرح ذیل توسط معاون توسعه وزارت ابلاغ گردید.شیوه نامه تبدیل وضعیت ایثارگران1401/01/10 ادامه ...
بخشنامه نحوه صدور معافیت نظام وظیفه ماده 3 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکانبخشنامه نحوه صدور معافیت نظام وظیفه ماده 3 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شرح ذیل توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع ابلاغ گردید..بخشنامه نحوه صدور معافیت نظام وظیفه ماده 31400/12/16 ادامه ...
آیین نامه قانون تسهیلات ورود جهادگران برای ورود به دانشگاه هاآیین نامه اجرایی قانون تسهیلات ورود رزمندگان و جهادگران برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت به شرح ذیل ابلاغ گردید..آیین نامه قانون تسهیلات ورود جهادگران برای ورود به دانشگاه ها1400/12/15 ادامه ...
اصلاح نحوه محاسبه سقف ریالی موضوع ضریب حقوقی کارکنان در سال 1400بخشنامه اصلاح نحوه محاسبه سقف ریالی موضوع بند 6 تصویب نامه ضریب حقوقی کارکنان در سال 1400اصلاح نحوه محاسبه سقف ریالی موضوع ضریب حقوقی کارکنان در سال 14001400/04/20 ادامه ...
تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانبخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت بشرح ذیل ابلاغ گردید ...تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران1400/03/31 ادامه ...
مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان مشمول قانون کارمصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان مشمول قانون کار از ابتدای سال 1400 توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت ابلاغ گردید..مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان مشمول قانون کار1400/03/18 ادامه ...
همسان سازی و افزایش ضریب حقوقی سال 1400 کارکنان قرارداد کار معینبخشنامه - شیوه نامه همسان سازی و افزایش ضریب حقوقی سال 1400 کارکنان قرارداد کار معین توسط معاون محترم توسعه مدیریت وزارت ابلاغ گردید..همسان سازی و افزایش ضریب حقوقی سال 1400 کارکنان قرارداد کار معین1400/03/18 ادامه ...
تعیین ضرایب حقوق کارکنان در سال 1400بخشنامه- تعیین ضرایب حقوق کارکنان در سال 1400 به شرح تصویب نامه ذیل ابلاغ گردید...تعیین ضرایب حقوق کارکنان در سال 14001400/02/25 ادامه ...
بخشنامه افزایش حقوق سال 1400 کارکنان مشاغل کارگریبخشنامه افزایش حقوق سال 1400 کارکنان مشاغل کارگری توسط وزیر محترم ابلاغ گردید ...بخشنامه افزایش حقوق سال 1400 کارکنان مشاغل کارگری1400/02/21 ادامه ...
بخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانیبخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی در سال 1400توسط سازمان اداری استخدامی کشور بشرح ذیل ابلاغ گردیدبخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی1400/01/24 ادامه ...
فرایند تبدیل وضعیت ایثارگراندستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران در قالب فرایندهای ذیل توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع ابلاغ گردید..فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران1399/10/21 ادامه ...
بخشنامه افزایش فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب هیات علمیبخشنامه افزایش ضریب فوق العاده ویژه از تاریخ 99/10/01 و فوق العاده جذب از تاریخ 99/01/01 جهت اعضای هیات علمی به شرح ذیل اعمال گردید..بخشنامه افزایش فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب هیات علمی1399/10/13 ادامه ...
برقراری فوق العاده ویژه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی از تاریخ 99/10/01حکم برقراری فوق العاده ویژه کارکنان غیر هیات علمی ( اعم از رسمی، پیمانی ، طرحی و تبصره 3 و 4)دانشگاه های علوم پزشکی از تاریخ 99/10/01 به شرح ذیل اجرایی گردید...برقراری فوق العاده ویژه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی1399/10/07 ادامه ...
بخشنامه شفاف سازی و رفع ابهامات تطبیق نظام پرداخت کارکنان قراردادی کارمعینشفاف سازی و رفع ابهامات تطبیق نظام پرداخت کارکنان قراردادی کارمعین توسط معاون محترم توسعه وزارت به شرح ذیل ابلاغ گردید...بخشنامه شفاف سازی و رفع ابهامات تطبیق نظام پرداخت کارکنان قراردادی کارمعین1399/09/01 ادامه ...
اطلاعیه تداوم خدمت طرح در رشته های گروه پرستاری بعلاوه علوم آزمایشگاهی و رادیولوژیتداوم خدمت طرح در رشته های گروه پرستاری بعلاوه علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی، تا سقف 30 ماه برای مقطع کارشناسی به بالا و 18 ماه برای مقطع کاردانی توسط معاون توسعه وزارت بشرح ذیل ابلاغ گردید...اطلاعیه تمدید و یا تداوم خدمت طرح در رشته های گروه پرستاری بعلاوه علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی1399/08/05 ادامه ...
نحوه تفکیک خدمات طرح پزشکان وپیراپزشکان و تعهدات ضریب کاجوابیه نحوه تفکیک خدمات طرح پزشکان وپیراپزشکان و تعهدات ضریب کا توسط شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارائه گردید...نحوه تفکیک خدمات طرح پزشکان وپیراپزشکان و تعهدات ضریب کا1399/07/21 ادامه ...
ارزشیابی عملکرد کارکنان سال 99 شروع شداجرای مرحله اول ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در سال 99 توسط معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به شرح ذیل ابلاغ گردیداطلاع رسانی اجرای مرحله اول ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در سال 991399/07/20 ادامه ...
حق عائله مندی پیام آوران بهداشت افزایش یافتاصلاحیه حق عائله مندی پیام آوران بهداشت توسط معاون محترم توسعه وزارت متبوع ابلاغ گردید...حق عائله مندی پیام آوران بهداشت افزایش یافت1399/07/12 ادامه ...
قطع تفاوت تطبیق بر اساس رای دیوانبخشنامه قطع تفاوت تطبیق بر اساس رای دیوان به کلیه دانشگاهها و سازمانهای وابسته به شرح ذیل ابلاغ گردید...قطع تفاوت تطبیق بر اساس رای دیوان1399/06/26 ادامه ...
ادامه اشتراک بازخرید خدمت، مستعفی، اخراجی، انتقالی و بدون حقوق در صندوق بازنشستگی کشوریبخشنامه ادامه اشتراک بازخرید خدمت، مستعفی، اخراجی، انتقالی و بدون حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت بشرح ذیل ابلاغ شد..بخشنامه ادامه اشتراک بازخرید خدمت، مستعفی، اخراجی، انتقالی و بدون حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری1399/06/22 ادامه ...
<<   <  1 2 3  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal