مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

[query-result:mainheadline]
[query-result:mainheadline]

مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

بخشنامه / استخدام

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

بخشنامه ها

بخشنامه ها

بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشاغل کارگری سال 1403
بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشاغل کارگری سال 1403 ابلاغ گردید.

بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشاغل کارگری سال 1403

ضریب حقوق سال 1403اعضای غیر هیات علی و هیات علمی
ضریب حقوق سال 1403اعضای غیر هیات علی و هیات علمی

ضریب حقوق سال 1403اعضای غیر هیات علی و هیات علمی

"آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص"

"آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص"

نحوه محاسبه خدمت موظف بعنوان حضور داوطلبانه
نحوه محاسبه خدمت موظف بعنوان حضور داوطلبانه

نحوه محاسبه خدمت موظف بعنوان حضور داوطلبانه

بخشنامه بکارگیری نیروی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع( ماما - بهداشت عمومی)
بخشنامه بکارگیری نیروی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع( ماما - بهداشت عمومی)

بخشنامه بکارگیری نیروی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع( ماما - بهداشت عمومی)

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قانون برنامه ششم
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قانون برنامه ششم

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قانون برنامه ششم

بخشنامه تاکید بر اجرای موارد مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت/ فوق العاده نوبت کاری/ فوق العاده اشعه X
بخشنامه تاکید بر اجرای موارد مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت/ فوق العاده نوبت کاری/ فوق العاده اشعه X

بخشنامه تاکید بر اجرای موارد مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت/ فوق العاده نوبت کاری/ فوق العاده اشعه X

بخشنامه - ضوابط حقوق و بیمه نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید.
بخشنامه - ضوابط حقوق و بیمه نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید.

بخشنامه - ضوابط حقوق و بیمه نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید.

بخشنامه حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت (سال ۱۴۰۲)ابلاغ گردید.
بخشنامه حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت (سال ۱۴۰۲)ابلاغ گردید.

بخشنامه حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت (سال ۱۴۰۲)ابلاغ گردید.

اخبار چندرسانه ای

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

صوت

رویدادها

اهمیت مدیریت منابع انسانی1

اهمیت مدیریت منابع انسانی1

خدمات دانشگاه

لینک های مرتبط

هسته گزینش

سامانه طرح

صندوق بازنشستگی کشوری

تامین اجتماعی

تنظیمات قالب