مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

ایثارگران

1_
ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران

ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/14

2_
ماده ۳۷ قانون جامع ایثارگران

ماده ۳۷ قانون جامع ایثارگران

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/14

3_
بخشنامه ایثارگران معاف از مالیات و بازنشستگی

بخشنامه ایثارگران معاف از مالیات و بازنشستگی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/14

4_
محاسبه مدت جبهه

محاسبه مدت جبهه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/14

5_
ماموریت آموزشی فرزندان شهدا

ماموریت آموزشی فرزندان شهدا

نوع فایل :‌ jpg

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/09/14

6_
قانون حالت اشتغال

قانون حالت اشتغال

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/14

7_
قانون جامع ایثارگران

قانون جامع ایثارگران

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/14

8_
قانون تسهیلات استخدامی جانبازان

قانون تسهیلات استخدامی جانبازان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/14

9_
شرایط معافیت از تعهد ایثارگران

شرایط معافیت از تعهد ایثارگران

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/14