مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دیگر قوانین

1_
قانون-بودجه-سال-۱۴۰۲-کل-کشور

قانون-بودجه-سال-۱۴۰۲-کل-کشور

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/25

2_
قانون بودجه سال ۱۴۰۰

قانون بودجه سال۱۴۰۰

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

3_
دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده روستایی نسخه ۲۰

دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده روستایی نسخه ۲۰

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

4_
دستورالعمل پزشک خانواده شهری نسخه ۰۲

دستورالعمل پزشک خانواده شهری نسخه ۰۲

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

5_
قانون خدمت وظیفه عمومی

قانون خدمت وظیفه عمومی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/25

6_
قانون حمایت از معلولین

قانون حمایت از معلولین

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

7_
ضوابط اجرائی بودجه ۹۹

ضوابط اجرائی بودجه ۹۹

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

8_
دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده نسخه ۱۹

دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده نسخه ۱۹

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

9_
قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/25

10_
قانون شرکتهای دانش بنیان

قانون شرکتهای دانش بنیان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25