مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

رسمی و پیمانی

1_
دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه نسخه سه ۱۴۰۱

دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه نسخه سه ۱۴۰۱

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/14

2_
نظام اداری در حوزه سلامت- حقوق و مزایا

نظام اداری در حوزه سلامت- حقوق و مزایا

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/14

3_
نظام اداری در حوزه سلامت- ورود به خدمت و استخدام

نظام اداری در حوزه سلامت- ورود به خدمت و استخدام

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/14

4_
نظام اداری در حوزه سلامت- مجموعه آموزشی خروج از خدمت و بازنشستگی

نظام اداری در حوزه سلامت- مجموعه آموزشی خروج از خدمت و بازنشستگی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/14

5_
مرخصی و کاهش ساعت کاری پرتوکاران

مرخصی و کاهش ساعت کاری پرتوکاران

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/14

6_
دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه

دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/14

7_
سختی محیط کار

سختی محیط کار

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/14

8_
دستورالعمل اجرایی برای جذب بهورز ۱۳۹۸

دستورالعمل اجرایی برای جذب بهورز ۱۳۹۸

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/14

9_
دستورالعمل اجرائی آزمون استخدامی ابلاغی سال ۹۸

دستورالعمل اجرائی آزمون استخدامی ابلاغی سال ۹۸

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/14

10_
دستورالعمل حق محرومیت از مطب

دستورالعمل حق محرومیت از مطب

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/14