مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیست اخبار صفحه :1
بخشنامه - ابلاغ شیوه نامه و ضوابط تعیین حقوق و مزایای سربازان مامور و نخبه در سال ۱۴۰۳، هزینه بیمه پایه و مکمل
بخشنامه - ابلاغ شیوه نامه و ضوابط تعیین حقوق و مزایای سربازان مامور و نخبه در سال ۱۴۰۳، هزینه بیمه پایه و مکمل

بخشنامه - ابلاغ شیوه نامه و ضوابط تعیین حقوق و مزایای سربازان مامور و نخبه در سال ۱۴۰۳، هزینه بیمه پایه و مکمل

بخشنامه - ابلاغ شیوه نامه و ضوابط تعیین حقوق و مزایای سربازان مامور و نخبه در سال ۱۴۰۳، هزینه بیمه پایه و مکمل

1
1

1

1