مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

ضریب K

1_
تعهدات ضریب کا

تعهدات ضریب کا

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 229+

تاریخ :‌ 1402/09/25

2_
مدیریت بهینه نیروهای تخصصی

مدیریت بهینه نیروهای تخصصی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 51+

تاریخ :‌ 1402/09/25