مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرایند های بدو استخدام

1_
ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیات علمی

ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیات علمی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/29

2_
اقدامات کارمندان جدید الورود

اقدامات کارمندان جدید الورود

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/09/29

3_
تقاضای احتساب سوابق

تقاضای احتساب سوابق

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/09/29

4_
آشنائی با دستورالعملها و آئین نامه ها

آشنائی با دستورالعملها و آئین نامه ها

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/29

5_
آشنائی با مباحث توانمندیهای عمومی

آشنائی با مباحث توانمندیهای عمومی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/29

6_
آشنائی با مباحث حاکمیتی

آشنائی با مباحث حاکمیتی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/29

7_
آشنائی مقدماتی با قوانین و مقررات

آشنائی مقدماتی با قوانین و مقررات

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/29

8_
آموزش وتوانمندسازی و مأموریت آموزشی

آموزش وتوانمندسازی و مأموریت آموزشی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/29

9_
حقوق و مزایا

حقوق و مزایا

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌ 1402/09/29

10_
طبقه بندی مشاغل جدید

طبقه بندی مشاغل جدید

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/29