مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرم ها

1_
فرم درخواست ماموریت آموزشی

فرم درخواست ماموریت آموزشی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/29

2_
فرم اشعه ۹۹ نمونه خام

فرم اشعه ۹۹ نمونه خام

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/29

3_
مفاصه حساب

مفاصه حساب

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/29

4_
فرم درخواست تغییر محل خدمت

فرم درخواست تغییر محل خدمت

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 22+

تاریخ :‌ 1402/09/29

5_
فرم درخواست تغییر عنوان

فرم درخواست تغییر عنوان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 27+

تاریخ :‌ 1402/09/29

6_
فرم درخواست انتقال بیمه

فرم درخواست انتقال بیمه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/29

7_
فرم درخواست احتساب مدرک و تغییر عنوان

فرم درخواست احتساب مدرک و تغییر عنوان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌ 1402/09/29

8_
فرم درخواست احتساب مدرک تحصیلی

فرم درخواست احتساب مدرک تحصیلی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌ 1402/09/29

9_
فرم تقاضای احتساب سوابق بدو خدمت

فرم تقاضای احتساب سوابق بدو خدمت

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/29

10_
سیاهه ریز حقوقی

سیاهه ریز حقوقی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/09/29