مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرم ها و مدارک مورد نیاز

1_
هسته گزینش

هسته گزینش

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌ 1402/09/29

2_
کمک هزینه ازدواج و فوت

کمک هزینه ازدواج و فوت

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/29

3_
حقوق بازشستگی و وظیفه بگیر

حقوق بازشستگی و وظیفه بگیر

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/29