مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

قرارداد مشاغل کارگری

1_
قانون کار

قانون کار

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/25

2_
قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/25

3_
آئین نامه کمیته انضباط کار

آئین نامه کمیته انضباط کار

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25