مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

قرارداد کارمعین

1_
محاسبه سنوات خدمت

محاسبه سنوات خدمت

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/25

2_
گذراندن طرح

گذراندن طرح

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/25

3_
کمک هزینه عائله مندی کارکنان زن شاغل و بازنشسته

کمک هزینه عائله مندی کارکنان زن شاغل و بازنشسته

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

4_
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/25

5_
عدم تغییر شغل

عدم تغییر شغل

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

6_
عدم تغییر شغل ۱

عدم تغییر شغل ۱

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

7_
ضرایب سال 95

ضرایب سال 95

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

8_
ضرایب سال ۹۴

ضرایب سال ۹۴

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

9_
ضریب سال ۹۳

ضریب سال ۹۳

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

10_
ضرایب سال ۹۲

ضرایب سال ۹۲

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25