مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

قوانین بازنشستگی

1_
مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/25

2_
قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/25

3_
خدمت ایثارگران با مدرک کارشناسی

خدمت ایثارگران با مدرک کارشناسی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/09/25

4_
اصلاح قانون بازنشستگان

اصلاح قانون بازنشستگان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/09/25