مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مشمولین طرح

1_
بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 28+

تاریخ :‌ 1402/09/25

2_
نحوه صدور گواهی معافیت از طرح

نحوه صدور گواهی معافیت از طرح

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/09/25

3_
قانون پزشکان و پیراپزشکان

قانون پزشکان و پیراپزشکان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 17+

تاریخ :‌ 1402/09/25

4_
ضریب منطقه

ضریب منطقه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 44+

تاریخ :‌ 1402/09/25

5_
دستورالعمل معافیت از طرح

دستورالعمل معافیت از طرح

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌ 1402/09/25

6_
دستورالعمل ثبت نام مشمولین طرح نیروی انسانی

دستورالعمل ثبت نام مشمولین طرح نیروی انسانی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 14+

تاریخ :‌ 1402/09/25

7_
توزیع متمرکز دندانپزشک

توزیع متمرکز دندانپزشک

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/25

8_
بخشنامه وضعیت سربازی

بخشنامه وضعیت سربازی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/09/25

9_
آدرس وب سایت ثبت نام مشمولین طرح

آدرس وب سایت ثبت نام مشمولین طرح

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/25

10_
آئین نامه اجرائی پزشکان و پیراپزشکان

آئین نامه اجرائی پزشکان و پیراپزشکان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 14+

تاریخ :‌ 1402/09/25