مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مشمولین طرح و ضریب K