مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

عنایت اله صفوی

عنایت اله صفوی

مدیر منابع انسانی

تحصیلات: کارشناس علوم اجتماعی

تلفن:‌ 07154340405

شماره داخلی: 285

صادق بهشتی

صادق بهشتی

کارشناس امور نقل و انتقالات

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تلفن:‌ 07154340405

شماره داخلی: 285

غلامرضا رحیمی

غلامرضا رحیمی

کارشناس امور بازنشستگی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تلفن:‌ 07154340405

شماره داخلی: 285

مهرانه مسعودی

مهرانه مسعودی

کارشناس هیات علمی

تحصیلات: کارشناس مدیریت دولتی

تلفن:‌ 07154340405

شماره داخلی: 288

منصوره ماهر جهرمی

منصوره ماهر جهرمی

کارشناس مشمولین قانون پزشکان و پیراپزشکان

تحصیلات: کارشناس مدیریت دولتی

تلفن:‌ 07154440072

شماره داخلی:

عرفانه رحیم خانلی

عرفانه رحیم خانلی

کارگزین

تحصیلات: کارشناسی آمار و مدارک پزشکی

تلفن:‌ 07154340405

شماره داخلی: 252

مسعود صادقی

مسعود صادقی

کارگزین

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تلفن:‌ 07154340405

شماره داخلی: 289

حسین غلامزاده

حسین غلامزاده

بایگان

تلفن:‌ 07154340405

شماره داخلی: 278