مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

هیات علمی

1_
آیین نامه هیأت علمی

آیین نامه هیأت علمی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 19+

تاریخ :‌ 1402/09/14

2_
محرومیت از مطب

محرومیت از مطب

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/14