مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

پیام آوران بهداشت

1_
ضوابط کلی جذب پیام آوران بهداشت

ضوابط کلی جذب پیام آوران بهداشت

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 28+

تاریخ :‌ 1402/09/25

2_
شیوه نامه پرداخت حقوق

شیوه نامه پرداخت حقوق

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 48+

تاریخ :‌ 1402/09/25

3_
حقوق و مزایای پیام آورا بهداشت سال ۹۶

حقوق و مزایای پیام آورا بهداشت سال ۹۶

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 11+

تاریخ :‌ 1402/09/25

4_
حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت سال ۹۷

حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت سال ۹۷

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌ 1402/09/25

5_
آئین نامه اجرائی پیام آوران بهداشت

آئین نامه اجرائی پیام آوران بهداشت

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 22+

تاریخ :‌ 1402/09/25